REGULAMENT CONCURS

 

 

Aici vei regăsi toate informațiile necesare despre concursul la care dorești să participi. Dacă ai nelămuriri, nu ezita să ne contactezi la medical@lecouturier.ro.

 1. Organizatorul Concursului :

1.1. Organizatorul campaniei publicitare/concursul Giveaway uniforma medicala este:

Denumire:

C&C TAILORING BOUTIQUE SRL

Sediu social:

Str. Ceahlaul nr. 23, ap.84, bloc 66, camera 1, sector 6, Bucuresti

Număr Registrul Comerțului:

J40/8417/2016

CUI:

RO36215329

Acesta va fi denumit în continuare ”Organizatorul” sau MEDICAL COUTURIER:

1.2. Concursul se desfășoară conform regulilor regăsite în prezentul regulamentul și este obligatoriu pentru toți participanții la Concurs. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, prin întocmirea unui act adițional la prezentul Regulament Oficial. Modificările efectuate prin intermediul actului adițional vor avea efecte după 24 ore de la anunțarea acestor modificări.

1.3. Regulamentul este publicat la adresa, www.medicalcouturier.ro/concurs  si poate fi consultat în mod gratuit .

1.4. Toți participanții la Concurs trebuie să respecte termenii și condițiile prezentului Regulament.

 

 1. Durata și locul desfășurării Concursului :

2.1. Concursul va începe la data de  06.03.2024, ora 18 și se va încheia la data de 09.03.2024, ora 18, denumita per ansamblu ”Durata Concursului”.

2.2. Concursul se desfășoară în mediul online, pe pagina  https://www.instagram.com/medicalcouturier/.

2.3. Premiile Concursului trebuie revendicate de participanți în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, inclusiv în ceea ce privește perioada indicată. Se vor considera ca fiind premii nerevendicate/necâștigate inclusiv acele premii pentru care participanții selectați ca fiind câștigători nu îndeplinesc condițiile de participare și nu există alți participanți eligibili, premiile neridicate sau premiile revendicate după expirarea termenului indicat în prezentul Regulament. Premiile nerevendicate/necâștigate în cadrul Concursului nu mai sunt datorate de către Organizator.

2.4. Concursul va înceta automat, înainte de expirarea Duratei Concursului, în cazul în care stocul premiilor alocate Concursului se epuizează.

 

 1. Drept de participare :

3.1. Pot participa la Concurs doar persoanele care îndeplinesc următoarele condiții:

 • au cel puțin 18 ani împliniți până la Data Începerii Concursului – pentru verificarea acestei condiții, Organizatorul își rezervă dreptul de a lua toată măsurile pentru a preveni înscrierea în Concurs a persoanelor care nu îndeplinesc condiția vârstei minime acceptate conform Regulamentului Oficial;
 • au domiciliul sau reședința în România;
 • confirmă și au înțeles prezentul Regulament Oficial;
 • sunt de acord cu termenii și condițiile Regulamentului Oficial;
 • cunosc și acceptă în mod integral, expres și neechivoc condițiile Regulamentului Oficial, inclusiv a clauzelor neuzuale, dacă există, conform Codului Civil.

3.2. Nu pot participa la Concurs următoarele persoane:

 • angajații Organizatorului;
 • rudele de gradul I și afinii angajaților Organizatorului și ai afiliaților acestuia (de exemplu, soț/soție, copii, părinți, frați/surori).

3.3. Pentru a participa la Concurs, Organizatorul își rezervă dreptul de a face verificări suplimentare în scopul validării Participanților.

3.4. În cazul în care, în urma acestor verificări, Organizatorul constată că persoanele nu îndeplinesc condițiile sau că înscrierea în Concurs a fost fraudată, Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina din Campanie acești Participanți, de a retrage Participanților dreptul de a ridica Premiile/de a solicita Participanților returnarea Premiilor în cazul în care acestea au intrat în posesia Participanților, precum și să obțină despăgubiri de la Participanți în cazul în care există un prejudiciu.

3.5. Organizatorul poate efectua oricând modalitatea în care un Participant sau o altă persoană implicată respectă Regulamentul Oficial, atât pe Durata Concursului, cât și după Data Finalizării Concursului, atunci când constată, îi sunt aduse la cunoștință sau are indicii că:

 • ar putea exista încălcări sau nerespectări ale Regulamentului Oficial;
 • ar putea exista încălcări sau nerespectări ale condițiilor existente pentru participare la Concurs;
 • ar putea exista practici suspecte, practici suspecte, ilicite, fraudă, sabotaj sau perturbare, ori tentative ale acestora, de orice tip, la adresa, imaginea sau reputația Organizatorului sau ale altor persoane implicate în derularea Concursului.

3.6. În aceste cazuri, Organizatorul poate proceda la suspendare/anularea beneficiilor sau Premiilor, după caz, și/sau descalificarea Participanților implicați, chiar și în cazul în care aceștia sunt desemnați Câștigători. 

3.7. Pentru evitarea oricărui dubiu, în toate aceste situații Organizatorul sau alte terțe persoane implicate în derularea Concursului nu datorează nicio despăgubire de orice natură, inclusiv în situația în care Concursul ar fi anulat/suspendat.

3.8. În toate cazurile, Organizatorul își rezervă dreptul de a acționa în fața instanțelor competente persoanele implicate, precum și a de a sesiza autoritățile competente în acest sens, pentru ca acesta să ia toate măsurile legale necesare.

 

 1. Produsele participante/Premiile :

4.1. O uniforma medicala LUNA din shop-ul online al Organizatorului www.medicalcouturier.ro, disponibila in orice combinatie de culori dorita, personalizarea uniformei prin broderie cu numele castigatorului, si livrarea acesteia la adresa Castigatorului, pe terioriul Romaniei.

4.2. Câștigătorii Premiilor oferite în cadrul acestui Concurs nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a Premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri și nici să solicită schimbarea parametrilor/caracteristicilor Premiilor.

4.3. Organizatorul nu își asumă răspundere pentru calitatea sau viciile ascunse ale Premiilor acordate în acest Concurs.

 

 1. Înscrierea în Concurs:

5.1.Pentru a intra în Concurs, Participanții trebuie să:

 • își creeze un cont sau să se logheze pe www.instagram.com (fie prin intermediul site-urilor menționate, fie prin intermediul aplicațiilor mobile, native sau nu);
 • să accese pagina/profilul;
  https://www.instagram.com/medicalcouturier/
 • să dea follow profilului mai sus mentionat si sa distribuie postarea la care se anunță Concursul. Distribuirea să fie publică/vizibilă pentru toți utilizatorii;
 • să lase un comentariu la postarea la care se anunță Concursul. Comentariul trebuie să fie vizibil pentru toți utilizatorii (ie. public).
 • pentru Instagram, distribuirea trebuie făcută pe story iar pagina trebuie să fie etichetată.

5.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a șterge comentariile care:

 • conțin date cu caracter personal, altele decât cele cerute de Organizator prin intermediul Regulamentului;
 • nu respectă condițiile impuse de legislația în materie sau care sunt ilegale, periculoase, malițioase, calomniatoare, obscene, pornografice sau vulgare, defăimătoare, rasiste sau xenofobe, comentariile ce constituie o încălcare a dreptului de autor și nici comentariile care ar putea fi considerate ca instigare la acte penale, sau ilegale;
 • se instigă la discriminare pe baza de rasă sau origine etnică, religie, dizabilități, vârstă sau orientare sexuală, cu caracter umilitor sau înjositor pentru aceste categorii;
 • nu au legătură cu desfășurarea/postarea Concursului;
 •  
 1. Desemnarea câștigătorilor

6.1. Extragerea câștigătorilor

 • Premiile se vor acorda prin tragere la sorți electronică dintre toți Participanții care îndeplinesc condițiile de eligibilitate stipulate în Regulamentul Oficial. 
 • Extragerea câștigătorilor va avea loc la data de 11.03,2024              
 • Pentru a desemna câștigătorii, Organizatorul va folosi platforma de alegere a participanților în mod aleatoriu disponibilă la https://www.random.org;
 • În cadrul tragerii la sorți se vor extrage 1 câștigător,. Un Participant poate câștiga maximum 1 (un) premiu.
 • Premiile se vor acorda prin tragere la sorți electronică la data de  11.03.2024, ora 18  dintre toate înscrierile valabile pe perioada Duratei Concursului. Se va extrage un castigator si doua rezerve.
 • Pentru fiecare Premiu se vor extrage 1 câștigător. Un Participant poate câștiga maximum 1 (un) premiu.
 • Participanții trebuie să păstreze documentele fiscale în original/în copie conformă cu originalul, necesare pentru validare.

6.2. Contactarea câștigătorilor

 • Câștigătorii vor fi contactați de Organizator sau de persoane desemnate de acesta prin intermediul unui mesaj privat pe pagina acestora de Instagram sau prin adresa de e-mail/numărul de telefon, după caz. Participanții sunt rugați să verifice și ”folderul de spam/altele/cereri”. Dacă în termen de maxim 24 ore de la momentul la care au fost informați, câștigătorii nu răspund la acest mesaj privat, respectivul câștigător va fi invalidat și va trece la validarea rezervelor, după același mecanism. În cazul în care nici validarea rezervelor nu reușește, Organizatorul va proceda la o nouă extragere, a cărei dată va fi anunțată și care se va desfășura după aceleași reguli din Regulament. Organizatorul va efectua maxim încă o extragere.
 • Pentru a fi validat drept câștigător, Participantul va transmite Organizatorului, prin intermediul unui mesaj privat, următoarele informații:
  • nume și prenume complet;
  • adresa de livrare;
  • adresa de e-mail;
  • numărul de telefon;
 • În cazul produselor cu livrare fizică, pentru a intra în posesia premiilor, câștigătorii vor completa și vor semna procesul-verbal de predare-primire a Premiilor.
 • În cazul în care Organizatorul nu reușește să valideze câștigătorii Premiilor conform indicațiilor din prezentul Regulament, indiferent că este total sau parțial, Premiul/Premiile va/vor rămâne în posesia Organizatorului.
 • Anunțarea câștigătorilor și a Premiilor acordate se va realiza prin publicarea listei în cadrul postării referitoare la concurs/funcția de Stories a Facebook/Instagram, o nouă postare pe Facebook/Instagram cu sau fără etichetarea câștigătorilor, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data încheierii procesului de validare a câștigătorilor. 

6.3. Intrarea în posesia Premiilor

 • pentru a intra în posesia Premiilor, câștigătorii desemnați trebuie să furnizeze Organizatorului datele solicitate de acesta.
 • orice eroare și/sau omisiune cu privire la datele cu caracter personale furnizate Organizatorului sau persoanei desemnate de acesta nu atrage răspunderea acestuia, acuratețea datelor de contact furnizate de Participanți fiind în responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici în cazul in care un Participant desemnat câștigător nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numărului de telefon incorecte/incomplete. Organizatorul nu va fi responsabil pentru întârzierile în livrarea/înmânarea premiilor cauzate de către furnizorii de servicii de curierat.
 • Reclamațiile referitoare la Premiu ulterioare momentului semnării procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate în considerare de către Organizator sau de către persoana desemnată de acesta.
 • Premiul Concursului poate fi înmânat câștigătorului numai în baza unui proces verbal de predare-primire care conține datele de identificare ale câștigătorului respectiv (nume, prenume, telefon), descrierea Premiului primit și valoarea acestuia, precum și semnătura de primire și de predare a câștigătorului. Refuzul de a semna orice document ce atesta atribuirea efectiva a Premiului către câștigător conduce la pierderea dreptului câștigătorului de a intra în posesia premiului. Organizatorul nu va răspunde pentru înmânarea de către furnizorii de servicii de curierat a Premiilor către alte persoane decât cele indicate de către Organizator drept câștigători ai Premiilor.

 

 1. Limitarea răspunderii Organizatorului

7.1. Organizatorul este îndreptățit să ia toate masurile necesare în caz de tentativă de fraudă a Concursului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui Concurs.

7.2. În eventualitatea unei dispute asupra validării unui câștigător și/sau acordării vreunui Premiu, decizia Organizatorului este definitivă.

7.3. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru:

 • imposibilitate câștigătorului de a beneficia de Premiu din motive independente de Organizator;
 • erorile în datele furnizate de către câștigători; acuratețea datelor de contact nu atrage răspunderea Organizatorului, fiind în responsabilitatea exclusivă a Participanților. Ca atare, Organizatorul nu are niciun fel de obligație în cazul furnizării de către participanți a unor date eronate care au dus la imposibilitatea înmânării premiului sau la imposibilitatea identificării unui câștigător;
 • Neprezentarea câștigătorului pentru etapa validării finale sau lipsa de la adresa indicată pentru ridicarea Premiului Concursului, la data convenita potrivit prezentului Regulament Oficial;
 • Cazurile în care câștigătorul nu respecta condițiile de validare detaliate în prezentul Regulament Oficial;
 • Toate prejudiciile suferite de către orice Participant desemnat câștigător și/sau de către reprezentantul legal al acestuia (după caz) în legătura cu Premiul;
 • întârzierile în livrarea/înmânarea Premiului acordat în cadrul Concursului, cauzate de întârzieri în prestarea serviciilor de către furnizorii acestuia (ie. prestatori de servicii de curierat) etc;
 • modalitatea de valorificare a premiilor de către câștigători;
 • acțiunile și calitatea serviciilor prestate de către terți pentru și în numele său;
 • suspendarea sau anularea Concursului din cauza neîndeplinirii condițiilor platformelor de socializare și ale motoarelor de căutare/servicii de hosting și alte terțe persoane de care depinde derularea Concursului.

 

 1. Taxe și impozite

8.1. Organizatorul nu este răspunzător pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligații fiscale legate de Premii, cu excepția impozitului cu reținere la sursă aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promoționale, impozit pe care Organizatorul este obligat să îl calculeze, potrivit Premiilor pe care fiecare dintre aceștia le oferă și a căror valoare o suportă, să îl rețină și să îl vireze la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

8.2. Dacă este cazul, orice alte taxe sau cheltuieli sunt în sarcina Participanților.

 

 1. Prelucrarea datelor cu caracter personal

9.1. Prin simpla participare la acest Concurs, Participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial și înțeleg că în acest scop datele lor personale vor fi prelucrate de Organizator, inclusiv prin intermediul unor terțe persoane împuternicite pentru desfășurarea Concursului, în vederea organizării Concursului, deliberării, validării, anunțării câștigătorilor, atribuirii premiilor, precum și pentru îndeplinirea obligațiilor legale, cum ar fi cele financiar-contabile și fiscale, respectiv de arhivare ale Organizatorului.

9.2. Drepturile persoanelor vizate

Participanții la Concurs, în calitate de persoane vizate, au următoarele drepturi, conform legii aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal, în special conform Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016, aplicabil de la 25 mai 2019 (“GDPR”), respectiv:

 • dreptul la informare – potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a obține informații cu privire la identitatea operatorului, a scopului în care se face prelucrarea datelor, precum și orice alte informații suplimentare impuse de lege;
 • dreptul de acces la date – potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în condițiile prevăzute de lege, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către operatorul de date cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare;
 • dreptul la rectificare – dreptul persoanei vizate de a obține rectificarea datelor inexacte, precum și completarea datelor incomplete (cum ar fi nume, prenume, număr de telefon, adresă de livrare etc.);
 • dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – dreptul persoanei vizate de a cere operatorul să îi șteargă datele personale, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare;
 • dreptul de opoziție – potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare;
 • dreptul de formula plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), precum și dreptul de a se adresa justiției.

Datele de contact ale ANSPDCP sunt:

Nume

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Adresa:

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România

Telefon:

+40.318.059.211 sau +40.318.059.212

E-mail:

anspdcp@dataprotection.ro

 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosita în mod obișnuit și într-un format ușor de citit de o mașină, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către operator către un alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege și există metode tehnologie implementate în acest sens, proporționale cu solicitarea respectivă;
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă sau dreptul de a contesta decizia, de a exprima punctul de vedere și de a obține o verificare din partea unui factor uman atunci când sunt adoptate astfel de decizii permise de lege;
 • dreptul de a retragere a consimțământului atunci când există o prelucrare care se bazează pe acesta și sunt îndeplinite condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

Pentru exercitarea acestor drepturi, persoanele vor trimite o cerere la contact@lavandasky.ro.

9.3. Temeiurile & scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

Organizatorul și persoanele împuternicite de acesta se bazează pe următoarele temeiuri de prelucrare a datelor cu caracter personal, folosite după cum este arătat mai jos:

Temei

Scop

Consimțământ

În măsură în care participantul a consimțit la primirea de la Organizator, în viitor, a informațiilor privind produsele și inițiativele Organizatorului sau membrilor grupului Organizatorului (inclusiv afiliați), exprimându-și acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru activități de tip marketing direct, aceste date vor fi prelucrate de Organizator până la exercitarea dreptului de opoziție de către Participanți sau până la retragerea acordului exprimat anterior. 

Retragerea consimțământului conform prezentului paragraf va produce efecte pentru viitor și nu va afecta legalitatea prelucrărilor realizate anterior retragerii consimțământului.

Încheierea sau executarea unui contract

Datele personale ale Participanților sunt prelucrate în temeiul relației contractuale ce se formează prin acceptarea Regulamentului Oficial, în scopul desfășurării Concursului, validării câștigătorilor, atribuirii Premiilor, gestionarii plângerilor/cererilor Participanților.

Organizatorul va prelucra datele cu caracter personal ale Participanților pentru desemnarea câștigătorului, prin tragere la sorți electronica, pe baza unui program cu distribuție aleatorie, respectiv prin mijloace electronice de prelucrare a datelor personale fără intervenție umană, care nu intră sub sfera de aplicare a profilării și deciziilor automate. 

Participanții au posibilitatea de a formula reclamații și de a contesta modul de desfășurare al Concursului potrivit prezentului Regulament Oficial.

Obligație legală

Publicarea datelor câștigătorilor Premiilor prin tragere la sorți se va realiza în temeiul obligației legale care incumbă Organizatorului potrivit legislației în domeniul comercializării produselor și serviciilor de piață. De asemenea, se suprapune cu temeiul interesului legitim al Organizatorului care dorește să fie transparent cu privire la campaniile și concursurile pe care le derulează prin intermediul site-ului și al rețelelor de socializare.

De asemenea, datele cu caracter personal colectate în cadrul Concursului sunt prelucrate și în scopul respectării prevederilor legislației financiar-contabile și fiscale (cum ar fi în contextul îndeplinirii obligațiilor privind reținerea și plata impozitului aferent veniturilor obținute din Premii), legislației în domeniul protecției datelor cu caracter personal (cum ar fi în contextul soluționării cererilor privind exercitarea drepturilor persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal), precum și legislației în materia arhivării.

Interesul legitim

Organizatorul va putea folosi acest temei în alte situații, cum ar fi exercitarea, apărarea, constatarea drepturilor Organizatorului sau gestionarea cererilor primite din partea altor persoane decât Participanții în legătura cu derularea Concursului, inclusiv pentru investigarea eventualelor încălcări, realizarea diverselor raportări, analize și studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate și succesul acestora.

Publicarea datelor câștigătorilor Premiilor prin tragere la sorți se va realiza în temeiul interesului legitim al Organizatorului, care dorește să fie transparent cu privire la campaniile și concursurile pe care le derulează prin intermediul site-ului și al rețelelor de socializare.

9.4. Dezvăluirea & transmiterea datelor cu caracter personal

 • Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestui Concurs vor putea fi dezvăluite de Organizator către partenerii contractuali ai acestuia, în special partenerilor implicați în derularea Concursului (agenții de marketing, agenții de publicitate, societăți contabile, servicii de curierat etc.), companiilor din același grup cu Organizatorul, autorităților competente în cazurile în care Organizatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare, precum și publicului (în cazul câștigătorilor). 
 • Organizatorul nu transferă datele cu caracter personal în state din afara Uniunii Europene.
 • În cazul în care Participanții participă la formele de publicitate în condițiile Secțiunii 10 de mai jos, date precum imaginea, vocea ar putea fi prelucrate de Organizator în temeiul contractului (reprezentat de acceptarea prezentului Regulament Oficial, respectiv în baza acordului privind utilizarea imaginii în măsură în care se va încheia un act separat în acest sens).

9.5. Durata prelucrării

 • Datele cu caracter personal ale Participanților sunt colectate de Organizator în calitate de operator de date. 
 • Datele cu caracter personal colectate vor fi prelucrate atât pe durata desfășurării Concursului, cât și ulterior încheierii acestuia pe perioada necesară păstrării datelor conform prevederilor legale în vigoare aplicabile, cum ar fi cele în materie financiar-contabilă si fiscală, legislației privind protecția datelor cu caracter personal, legislației civile și comerciale pentru soluționare unor eventuale litigii și reclamații, precum și în materia arhivării conform normelor legale sau al prevederilor interne ale Organizatorului și ale partenerilor acestuia. 

9.6. Exercitarea drepturilor

 • Pentru exercitarea drepturilor prevăzute de GDPR descrise mai sus, precum și pentru orice informații privind prelucrarea datelor, participanții vor putea trimite Organizatorului cererile formulate cu privire la datele lor cu caracter personal la adresa de e-mail contact@lavandasky.ro.

9.7. Ștergerea datelor cu caracter personal

 • După soluționarea eventualelor cereri sau reclamații, în măsură în care acestea sunt întemeiate, datele personale colectate vor fi distruse și nu vor fi prelucrate în niciun alt mod, cu excepția cazului în care prelucrarea este impusă de obligațiile legale ce revin Organizatorului sau atunci când există un interes legitim sau un alt temei potrivit legii aplicabile pentru a stoca în continuare aceste date (de exemplu pentru apărarea unui drept în instanța, pentru îndeplinirea unei obligații de păstrare sau arhivare). Datele câștigătorului se vor păstra în contabilitatea Organizatorului, conform legislației financiar-contabile.

9.8. Datele personale colectate

 • Datele personale colectate sunt:
  • de la Participanți: (a) nume, prenume, (b) adresa de livrare, (c) adresa de e-mail,(d) numărul de telefon, (e) (__).

9.9. Dezvăluirea datelor aparținând unor alte persoane

 • În măsură în care în cadrul Concursului Participanții dezvăluie date cu caracter personal aparținând unor terțe persoane, Participanții confirmă că au informat în mod corespunzător și complet aceste persoane cu privire la modul în care datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate, inclusiv faptul ca aceste date sunt folosite în scopul desfășurării Campaniei, între altele în vederea atribuirii Premiului și că au obținut acordul persoanelor respective pentru această operațiune. In acest sens, Participanții au obligația de a informa aceste persoane cu privire la conținutul prezentei secțiuni privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

9.10. Măsuri implementate

 • Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal și să aplice măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea acestor date împotriva pierderii, distrugerii accidentale sau ilegale, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum și împotriva oricărei forme de prelucrare ilegală. 
 • Participanții la acest Concurs declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament, pe care le-au citit și le-au înțeles integral în special că au citit prezenta secțiune privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
 •  
 1. Publicitate

10.1. Prin înscrierea la Concurs, Participanții își exprimă acordul în mod expres și neechivoc cu privire la filmarea, înregistrarea și/sau fotografierea acestuia (indiferent că este realizată de către Organizator sau trimisă de Participant Organizatorului), precum și cu privire la folosirea pe o durata de 1 an de la momentul participării la Campanie a tuturor materialelor rezultate în urma filmării, înregistrării și/sau fotografierii acestora în orice formă de publicitate în timpul și post-Concurs, în legătură cu acest Concurs și evenimentele conexe ale Organizatorului, fără remunerare sau cost din partea Organizatorului. Astfel, înscrierea la Campanie implică acceptarea necondiționată și irevocabilă a Participanților și câștigătorilor ca numele, fotografiile și materialele filmate cu/de către aceștia în timpul desfășurării Concursului sau în cadrul evenimentelor publicitare post-Concurs sau care au legătură cu înscrierea și participarea la Concurs, conținând imaginea, numele și vocea acestora, să poate fi fixate, difuzate și/sau exploatate în scop publicitar pe o durată de 1 an de la momentul participării la Concurs de către Organizator și/sau subcontractanți/colaboratori ai acestuia, fără niciun fel de pretenții pecuniare sau de orice altă natură din partea câștigătorilor.

10.2. Prin înscrierea și participarea la Concurs, Participanții cedează cu titlu gratuit Organizatorului dreptul neexclusiv de a folosi creațiile acestora, indiferent de suportul și forma grafică în care au fost realizate în scopul participării și înscrierii la Concurs, pe o durata de 1 an de la momentul participării la Concurs. Drepturile acordate includ dreptul de folosire a numelui, imaginii (în fotografii și/sau înregistrări audio-video) și a vocii acestora, precum și a materialelor furnizate de Participanți, în toate tipurile de media cunoscute în prezent sau apărute ulterior, precum și folosirea lor pe o durată de 1 an de la momentul participării la Concurs în scop publicitar, în toate campaniile de promovare realizate de către Organizator, în toate țările și teritoriile, inclusiv prin internet. Totodată, Participanții declară că drepturile de proprietate intelectuală asupra materialelor transmise Organizatorului în legătură cu Concursul le aparțin în totalitate sau că au dreptul de a folosi parțial/total elementele regăsite în acele materiale, Organizatorul fiind exonerat de orice răspundere cu privire la un eventual conflict iscat de folosirea/utilizarea fără drept a materialelor respective.

 

 1. Întreruperea Concursului

11.1. Concursul poate înceta înainte de împlinirea Duratei Concursului în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a asigura desfășurarea în bune condiții a Concursului (inclusiv prin imposibilitatea furnizării Premiilor, indiferent că acestea sunt sau nu acordate de terțe persoane/colaboratori/furnizori cu care Organizatorul are încheiat un parteneriat).

11.2. Forță majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către Organizator în condiții obiective și cu eforturi financiare proporționale cu scopul urmărit prin Concurs. Campania poate înceta inclusiv ca urmare a imposibilității Organizatorului de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulamentul Oficial, ca urmare a unor motive independente de voința sa.

11.3. Concursul mai poate înceta înainte de împlinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendată oricând în baza liberei decizii a Organizatorului, cu condiția ca acesta să comunice în prealabil o astfel de situație.

11.4. Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, pe durata de existență a cazului de forță majoră, confirmat de Camera de Comerț şi Industrie a României.

 1. Litigii

12.1. Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții la Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

12.2. Eventualele reclamații legate de organizarea și derularea Concursului se vor putea trimite pe următoarea adresă: medical@lecouturier.ro. După această dată Organizatorul nu va mai lua în considerare nici o contestație.